دانشجویانی که این مطلب را می خوانند حتما عنوان خواهند کرد که کم کاری مربوط به استاد راهنما و مشاور می باشد و آنها وقت کافی را برای کار نمی گذارند. حرف این دوستان قابل درک است ولی بخش عمده کم کاری مربوط به دانشجو می باشد. نکته اول این است که در انتخاب موضوع باید دقت کرد اگر موضوع تحمیل شده نباشد. دوم باید با استادان دارای علم به روز همکاری شود. و نکته اصلی خواندن و سعی در انباشت اندکی سواد در شرایط وانفسای بازار کار که صد البته بسیار رقابتی شده است. با مثالی که آموزشی است ادامه می دهم. در مسائل مربوط به تخمین های پانل دیتا فروض اساسی مربوط به اثرات ثابت یا تصادفی می باشد که از بین این دو باید یکی انتخاب شود. حال سوالی که می ماند این اثرات باید بر اساس گروه تخمین زده شوند یا بر اساس زمان یا ترکیبی از آنها؟  

پایان نامه هایی را می بینم که سر جلسه دفاع می گویند ما اثرات دو طرفه را تخمین زدیم و جواب گرفتیم و وقتی از آنها سوال می شود که شما بر چه اساسی به این نتیجه رسیدید بیان می کنند که نتایج بهتری دست یافتیم.!!!!!!  نکته ای که می خواهم عنوان کنم این است که اول باید تست شود که آیا داده های ما بر اساس مکان قابل انباشته شدن است؟؟ ثانیا باید تست شود که بر اساس زمان نیز قابل انباشته شدن است؟؟؟ اگر جواب هر دو مورد بلی بود میتوان از اثرات دوطرفه استفاده کرد در غیر این صورت از اثرات یک طرفه گروهی یا زمانی باید استفاده شود.

موفق باشید