در طی ماههای آبان و آدرماه امسال قرار است توسط یکی از دوستان ما دوره های کاربردی اقتصادسنجی داده های تابلویی و سری زمانی برای گروههای کارشناسی ارشد و دکتری اقتصاد و دیگر رشته های مرتبط در دانشگاه الزهرا برگزار شود. نرم افزارهای استاتا و ایویوز به صورت خوب و نسبتا حرفه ایی در این دوره ها اموزش داده خواهند شد. در سری های زمانی مبانی مختلفی عنوان خواهد شد مشتمل بر رگرسیون خطی کلاسیک، مدلهای مرتبط با امور مالی، مدلهای بی ثباتی با ناهمسانی واریانس، انواع مختلف ریشه های واحد و هم انباشتگی. در دوره پانل نیز مباحث مرتبط با مدلهای ایستا و پویا در داده های پانل کوتاه و بلند به همراه ریشه واحد و هم انباشتگی مختص این مطالعات عنوان می شود. حتی گریزی نیز بر مباحث متغیرهای موهومی در داده های پانل زده خواهد شد. مباحث تا حد امکان کاربردی خواهد بود. دوستانی که می خواهند در دوره ها شرکت نمایند می توانند به گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا تا 30 مهرماه جهت ثبت نام مراجعه نمایند.