استراتژی برای کالای استراتژیک

آیا می توان تامین دارو را به بازار سپرد؟

بررسی تغییر و تحولات دارو در طی سالهای اخیر در ماهنامه قلمرو رفاه

دلایل شکست بازار دارو در ایران

http://www.tamin.ir/file/file/54775

صفحات 41-42