نرم افزار از مجموعه نرم افزارهای طراحی شده توسط بانک جهانی می باشد که در حیطه نرم افزارهای بسیار کاربردی قرار می گیرد.از این نرم افزار می توان برای انالیز داده های مربوط به فقر-حمایت های اجتماعی-بی عدالتی-ستانده های بهداشتی و بحث مالی در بهداشت-داده های مربوط به بیکاری-عدالت جنسی و اموزش استفاده کرد.البته پیش نیاز اولیه این نرم افزار STATA  یا SPSS  می باشد زیرا برای انجام تخمینها از این دو نرم افزار سود می جوید.منوهای فراوانی را در هر کدام از موارد بالا می توان یافت به طوری که اکثر کاربران از جروجی نرم افزار حیرت زده می شوند.

 

موفق باشید