1.تسلط نسبی بر روی مباحث اقتصاد خرد و کلان به صورت تئوریک

2.سعی در پیاده سازی مباحث تئوریک بیان شده در اقتصاد خرد-کلان و سنجی به صورت کاربردی با استفاده از نرم افزارهای رایج

3.یادگیری حداقل دو الی سه نرم افزار کاربردی و تمرین با آنها حتی به صورت آزمون و خطا برای یادگیری بهتر مباحث درسی بخصوص اقتصادسنجی (استاتا-ای وی یوز- سس....)

4.مقاله محور بودن تا بر اساس اخرین مقالات چاپ شده بتوان کاربرد مباحث تئوریک را در عمل اموخت

5.استفاده از پایان نامه دوستان خود زیرا انها در موضوعات جدا از زمینه کاری شما فعالیت کرده اند مثلا نوع مدل کاربردی آنها-مباحث نظری موضوع انها

6.نکته اخر اینکه نه به استاد راهنما متکی باشید نه استاد مشاور.نهایت کمک انها راهنمایی در حد بسیار ابتدایی می باشد اول و اخر خودتان هستید

موفق باشید