ارائه خدمات مشاوره ای در ارتباط با تخمین انواع اشکال تبعی توابع تولید و هزینه در اقتصادسنجی کاربردی برای مطالعات مقطعی و پانل دیتا با استفاده از نرم افزارهای

frontier, stata, limdep,eviews