سلام یکی از دوستان ما در حال تهیه و تنظیم کتابی برای اقتصادسنجی و امار کاربردی با استفاده از نرم افزار می باشد.هدف ایشان تهیه مجموعه ای کاربردی برای کمک به دانشجویان رشته های اقتصاد-حسابداری -مدیریت .... می باشد.به نظر شما روی کدام نرم افزار سرمایه گذاری نماید تا کتاب ایشان علاوه بر مقبولیت به فروش بالایی نیز دست یابد؟

نرم افزار های مورد نظر ما استاتا-سس-ای وی یوز و ان لوجیت(لیمدپ) می باشد. راهنماهایی که در بازار موجود می باشد به قدر کافی جامع نیستند و به صورت گزینشی عمل کرده اند.با کمک شما کاربران عزیز یکی از این نرم افزارها را می خواهیم انتخاب و کار جامعی انجام دهیم منتظر نظر شما دوستان هستیم