در اکثر مطالعات داخلی مربوط به ارزیابی کارایی بر اساس تکنیک تحلیل پوششی داده ها ،ورودیها و خروجیهای واحدهای تصمیم ساز  به عنوان ورودی و خروجی مثبت در نظر گرفته می شوند که کار محاسبه و تفسیر را راحت می نماید.برای ورودیها و خروجیها  جدا از ورودیها و خروجیهای متعارف  دسته بندیهای زیر را می توان انجام داد :ورودیهای غیر مطلوب، ورودیهای غیر قابل کنترل، خروجیهای غیرمطلوب و خروجیهای غیر قابل کنترل.مثالی که در ارتباط با ورودی غیر مطلوب بیان کرد عدم کود دهی به میزان لازم و  به موقع یک کشاورز یا باغدار که بر خلاف میل باطنیش میزان کود لازم را نمی تواند در زمان مناسب تهیه و اقدام به کود پاشی نماید .خروجی نامطلوب را می توان در حیطه اقتصاد بهداشت و درمان میزان فوت بیماران بستری شده در بیمارستان لحاظ کرد.خروجی غیر قابل کنترل را می توان میزان جمعیتی که از یک کتابخانه عمومی در سطح شهر استفاده می کنند بیان کرد.ورودی غیر قابل کنترل را می توان  بارش به موقع  باران  و یا دمای محیط برای یک کشاورز بیان کرد که در حیطه اختیار وی نمی باشد.دوستانی که در ارتباط با کار پایان نامه خودشان با اینگونه از داده ها مواجهند می توانند به مدیر وبلاگ جهت دریافت خدمات مشاوره ای مراجعه نمایند.