این نرم افزار حزء نرم افزارهای کاربردی در حیطه اقتصاد بخصوص اقتصاد دارو و بهداشت و درمان می باشد که توانایی انالیز داده های مربوط به مدل های هزینه -اثربخشی و مدلهای ارزیابی اقتصادی مارکف را دارد.همچنین با این نرم افزار می توان در ارتباط با شیوه های تصمیم گیری و شبیه سازی مدلهای اقتصادی  تخمین های لازم را انجام داد.البته هنوز  دانش اقتصاد دارو و اقتصاد بهداشت در کشور ما انچنان توسعه نیافته است.لذا یادگیری و استفاده از این نرم افزار به همه دانشجویان گرایش های مختلف اقتصاد توصیه می شود.دوستانی که مایل به تهیه و خرید نرم افزار هستند با مدیر وبلاگ تماس یگیرند.