با توجه به دانش کاربردی اقتصادسنجی و  لزوم یادگیری این مبحث گسترده دوستانی که مایل به یادگیری اقتصادسنجی هستند می توانند با مدیر وبلاگ هماهنگی نمایند.

مباحث مربوطه:

پانل دیتا

مقطعی

داده های موهومی گسسته

تحلیل پوششی داده ها

تحلیل مرزی تصادفی

آنالیز هزینه ها در بخش درمان

....

نرم افزارهای مربوطه

eviews

stata

sas

limdep

frontier

win4deap

.....

موفق باشید