نرم افزار Sas یکی از کاربردی ترین نرم افزارها در حیطه آمار و اقتصادسنجی می باشد. این نرم افزار برخلاف اکثر نرم افزارها که دارای منوی تخمین به صورت جداگانه می باشد بر اساس command مخصوص نرم افزار قادر به انجام تخمین می باشد. البته در ورژنهای بالای این نرم افزار برخی از تواناییهای تخمین در منوی تخمین آن گنجانده شده است. این نرم افزار توانایی تخمین بر اساس روشهای سری زمانی، داده های تابلویی، رگرسیونهای مقطعی با داده های گسسته، تحلیل پوششی داده ها، تحلیل مرزی تصادفی، آنالیز سرمایه گذاری و چندین و چند روش دیگر را داراست. این نرم افزار به حیث دارا بودن آزمونهای فرض در انتخاب بین مدلهای گوناگون بهترین نرم افزار می باشد. دوستانی که کار آنها روشهای تخمین رگرسیونی می باشد بعد از مدتی درخواهند یافت که برخی از نرم افزارها کمبودهایی در ارتباط با آزمونهای فرض دارند توصیه ما به این دوستان یادگیری نرم افزار Sas می باشد.

موفق باشید