تدریس خصوصی مبانی اقتصادی داده های تابلویی- داده های مقطعی و داده های سری زمانی با استفاده از نرم افزارهای stata- eviews- limdep- sas