سری های زمانی از گذشته تا کنون جزء حیطه های مطالعاتی کاربردی در اقتصادسنجی بوده اند و هر روز در حال گسترش می باشند. در ایران نیز دانشجویان زیادی پایان نامه و تزهای خود را بر اساس داده های سری زمانی پیش می برند. دوستانی که در زمینه تخمین مدلهای VAR, VECM, SVAR, STAR,SVEC به مشاوره نیاز دارند، همچنین آزمونهای مربوط به ریشه واحد و هم انباشتگی در داده های سری زمانی و داده های تابلویی می توانند با مدیر وبلاگ ارتباط برقرار نمایند.