عناوین مورد نظر برای دوره های اقتصادسنجی کاربردی با نرم افزارهای STATA و EVIEWS

 1. رگرسیون خطی ساده و چندگانه
 2. معرفی فروض رگرسیون خطی کلاسیک
 3. بررسی ارتباط خطی بین متغییرها
 4. بررسی همخطی
 5. بررسی ناهمسانی واریانس
 6. بررسی تصریح صریح مدل
 7. مدلهای پویا، خودهمبستگی و پیش بینی
 8. رگرسورهای تصادفی و تخمین بر پایه گشتاور
 9. مدلهای معادلات همزمان
 10. ناپایایی  داده های سری زمانی و همجمعی (Unit Root Tests و Cointegration)
 11. مقدمه ایی بر اقتصادسنجی کلان: مدلهای VAR و VECM
 12. مقدمه ای بر اقتصادسنجی مالی: مدلهای ARCH و GARCH
 13. رگرسیون خطی با وارد نمودن متغییرهای موهومی (مدلهای LSDV)
 14. مدلهای داده های تابلویی
 15. الگوی اثرات ثابت یک طرفه- اثرات ثابت گروهی
 16. الگوی اثرات ثابت یک طرفه- اثرات ثابت زمانی
 17. اثرات ثابت دو طرفه
 18. الگوی اثرات تصادفی
 19. Pool ability Test
 20. Huasman Test
 21. LM Test
 22. Appendix
 23. References