1. تحلیل رگرسیون خطی
 2. تخمین های بازگشتی
 3. رگرسیونهای غلتان
 4. مدل رگرسیونهای غیر خطی
 5. روش های هم انباشتگی انگل گرنجر و حداقل مربعات اصلاح شده
 6. روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده
 7. آزمون برونزائی وو-هاسمن
 8. آزمون قیود عامل مشترک
 9. مدل های با متغییر وابسته کیفی
 10. پیش بینی بر اساس مدلهای سری زمانی
 11. مدل سازی تغییر پذیری
 12. مدل های خود توضیح برداری
 13. روش هم انباشتگی جوهانسن-جوسیلیوس
 14. معادلات رگرسیون به ظاهر نامرتبط