رگرسیون خطی و بررسی فروض رگرسیون کلاسیک

مدلهای دو وضعیتی (Binary choice) (لوجیت- پروبیت- Bivariate Probit)

مدلهای رتبه ای (Ordered choice) (لوجیت- پروبیت)

مدلهای نومینال (لوجیت- پروبیت)

مدلهای توبیت مقطعی و تابلویی (Tobit models)

Conditional Logit – nested Logit

Latent class and random parameter models

Panel data models (الگوی اثرات ثابت- تصادفی- ضرایب تصادفی- Mixed models و ....)

تحلیل پوششی داده ها (DEA)

تحلیل مرزی تصادفی (SFA) برای داده های مقطعی و تابلویی

و  خیلی دیگر از روشهای آماری و اقتصادسنجی.......