1. بررسی انواع همبستگی بین متغییرها
 2. آنالیز واریانس یک طرفه
 3. آنالیز واریانس دو طرفه
 4. بررسی انواع اختلاف میانگین
 5. رگرسیون خطی و بررسی فروض مرتبط با آن
 6. رگرسیون لجستیک و فروض آن
 7. آنالیز رگرسیون های مرتبط با بقاء
 8. رتبه بندی عملکرد واحدهای بهداشتی و درمانی (بیمارستانها- مراکز بهداشتی)
 9. اندازه گیری کارایی واحدهای بهداشتی و درمانی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها
 10. اندازه گیری کارایی واحدهای بهداشتی و درمانی با استفاده از تکنیک تحلیل مرزی تصادفی
 11. اندازه گیری ضریب جینی برای توزیع عادلانه منابع (نیروی انسانی و تجهیزات...)
 12. منحنی لورنز
 13. شاخص های مرتبط با مشارکت مالی عادلانه خانوارها (out of pocket- FFCI- CATASTROPHIC HEALTH CARE EXPENDITURES)
 14. آنالیز داده های طولی (Longitudinal data)
 15. ....