دوستانی که در کار پایان نامه یا مقالات خود به انجام آزمونهای ریشه واحد و هم انباشتگی نیاز دارند می توانند از خدمات ما استفاده نمایند:

ازمونهای ریشه واحد دیکی فولر

دیکی فولر تعمیم یافته

فیلیپس پرون

ریشه واحد برای داده های فصلی

ریشه واحد با لحاظ یک شکست ساختاری در زمان مشخص و یا زمان فرضی (زیوت اندریوز)

ریشه واحد با لحاظ دو شکست ساختاری

ازمون هم انباشتگی انگل گرانچر

جوهانسن-جوسیلیوس

ازمونهای ریشه واحد برای داده های پانل

ازمونهای هم انباشتگی برای داده های تابلویی

.....