دوستانی که در کارهای پایان نامه ای و تحقیقاتی خود از روش تحلیل پوششی داده ای دو مرحله ای (Two stage DEA) استفاده می کنند مثلا بکارگیری تحلیل پوششی داده ها در مرحله اول و سپس نرمال کردن داده ها برای بکارگیری نتایج حاصل از DEA در تحلیل رگرسیونی توبیت (TOBIT) برای تعیین مقادیر بهینه نهاده های تولیدی یا مشخص کردن متغیرهای توضیحی موثر بر روی کارایی بنگاهها، می توانند از خدمات ما استفاده کنند. اگر در این گونه مطالعات برای چند سال اطلاعات بنگاهها جمع آوری گردد محقق نیاز است تا علاوه بر آشنایی با تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA) و رگرسیون توبیت از رگرسیونهای داده های تابلویی نیز استفاده نماید (PANEL TOBIT) و با فروض این نوع رگرسیونها نیز آشنا باشد. اگر در مطالعات خود به استفاده همزمان از تحلیل پوششی داده ها، رگرسیون توبیت، رگرسیون داده های تابلویی خطی و یا غیرخطی نیاز دارید می توانید از خدمات ما استفاده نمایید. می توانیم کارهای تحقیقاتی یا پایان نامه ای شما را با استفاده از نرم افزارهای SAS-STATA-EVIES-  LIMDEP- NLOGIT  و ... انجام دهیم.

موفق باشید