تخمین انواع توابع  تولید و هزینه در مطالعات اقتصادسنجی و تحلیل مرزی تصادفی  با استفاده از نرم افزارهای    STATA- EVIEWS- FRONTIER- LIMDEP- NLOGIT :

  1. کاب داگلاس
  2. ترانسندنتال
  3. Normalized Quadratic
  4. ترانسلوگ
  5. دورتین
  6. Generalized CES-Translog
  7. Generalized CES-Diewert
  8. انتخاب شکل مناسب تابع تولید یا هزینه با آزمونهای آماری از بین توابع تخمین زده شده

و محاسبه

کشش نهاده های تولیدی

 نوع بازدهی نسبت به مقیاس

 اثرات جانشینی بین نهاده های تولیدی

تغییرات تکنولوژیکی

و ........

توابع تولید و هزینه را می توان بر اساس داده های سری زمانی، مقطعی و داده های پانل تخمین زد. در مطالعات سنجش کارایی (SFA) برای جزء ناکارایی می توان از توزیعهای نیمه نرمال، نیمه نرمال تعمیم یافته، نمایی و توزیع گاما استفاده کرد و مقادیر کارایی را برای واحدهای تولیدی نیز بدست آورد.

موفق باشید