تخمین رگرسیونی توابع تولید کاب-داگلاس- ترانسلوگ- ترانسدنتال- درجه دوم- نمایی و ....در داده های تابلویی بر اساس فروض:

ü      مدلهایی که جزء ناکارایی را در طی زمان متغییر در نظر می گیرند.

ü      مدلهایی که جزء ناکارایی را در طی زمان ثابت در نظر می گیرند.

۱.تخمین مدلهایی که جزء ناکارایی را در طی زمان متغییر در نظر می گیرند:

مدلهای ‍‍پیشنهادی گرین (۲۰۰۵)

 • True fixed-effects model
 • True random-effects model

مدل پیشنهادی باتیس و کویلی (۱۹۹۵)

 • ML random-effects time-varying inefficiency effects model

مدل پیشنهادی لی و اشمیت (۱۹۹۳)

 • Iterative Least Squares time-varying fixed-effects model

مدل پیشنهادی باتیس و کویلی (۱۹۹۲)

 • ML random-effects time-varying efficiency decay model

مدل پیشنهادی کومبهاکار (۱۹۹۰)

 • ML random-effects flexible time-varying efficiency model (Kumbhakar, 1990)

مدل پیشنهادی کورنول- اشمیت و سیکلس (۱۹۹۰)

 • Modified-LSDV time-varying fixed-effects model (Cornwell, Schmidt and Sickles, 1990)

۲.تخمین مدلهایی که جزء ناکارایی را در طی زمان ثابت در نظر می گیرند:

مدل پیشنهادی باتیس و کویلی (۱۹۸۸)

 • ML random-effects model with time-invariant efficiency

مدل پیشنهادی پیت و لی (۱۹۸۱)

 • ML random-effects model with time-invariant efficiency

 

 • GLS random-effects model مدل
 • Fixed-effects modelمدل

دوستانی که در این زمینه نیاز به مشاوره و برون سپاری کار تحقیقاتی- مقاله یا پایان نامه خود دارند می توانند به مدیر وبلاگ ایمیل بزنند. موفق باشید