تخمین داده های پانل (panel data) بر اساس:

Panel-VAR

westerlund error correction cointegration test

Panel FMOLS cointegration

Panel DOLS cointegration

Panel CCR cointegration

Long panel data (داده های پانل با سری زمانی طولانی)

Pedroni panel cointegration test

.....

دوستانی که در این زمینه نیاز به مشورت دارند می توانند به مدیر وبلاگ ایمیل بزنند.

shanhapkins@yahoo.com