دوستانی که در کارهای مقاله ایی یا پایان نامه ایی خود می خواهند از روش داده های تابلویی فضایی (spatial panel data regression) استفاده کنند می توانند کار خود را به ما بسپارند و یا از خدمات مشاوره ایی ما استفاده نمایند.

Spatial Durbin (SDM) model

Spatial Autoregressive (SAR) model

Spatial Autocorrelation (SAC) model

Spatial Error (SEM) model

Generalised Spatial Panel Random Effects (GSPRE) model

shanhapkins@yahoo.com