دوستانی که در کار پایان نامه ایی یا مقالات خود نیازمند بکارگیری تکنیک تحلیل پوششی داده ها برای محاسبه کارایی همراه با مشخص کردن کران های بالا و پایین کارایی برای بنگاهها هستند می توانند کار خود را به ما برون سپاری کنند. در این روش از تکنیک bootstrap  برای تعیین دامنه های بالا و پایین کارایی استفاده می گردد.
shanhapkins@yahoo.com