تخمین مدلهای مرزی تصادفی با رویکرد کلاسیک (MLE)  و رو یکرد بیزین بر اساس داده های مقطعی و تابلویی
دوستانی که در این زمینه ها نیاز به مشاوره و برون سپاری کار خود دارند می توانند با ما تماس بگیرند.
shanhapkins@yahoo.com