دوستانی که کارهای پایان نامه ای آنها بر اساس مدلهای لوجیت و پروبیت می باشد می توانند از خدمات ما در زمینه تخمین بر اساس روشهای کلاسیک و بیزین استفاده نمایند.

shanhapkins@yahoo.com