دوستانی که کارهای تحقیقاتی انها بر اساس تکنیک PSEUDO PANEL و اطلاعات کوهورت های سنی جمع اوری شده از سالنامه های اماری می باشد می توانند تخمین داده های کار خود را به ما بسپارند.

shanhapkins@yahoo.com