دوستانی که زمینه تحقیقاتی انها بر اساس مدلهای gravity که بیشتر در امر اقتصاد ازاد و تبادلات تجاری کاربرد دارد می باشند بسته به نوع مطالعه انها چه بر اساس داده های مقطعی و یا بر اساس داده های تابلویی می توانند کارهای تخمین و تفسیر نتایج کار خود را به ما بسپارند.

shanhapkins@yahoo.com