تخمین و تفسیر مدلهای Threshold VAR  و Threshold panel و پیش بینی بر اساس نتایج حاصل از مدل VAR:

دوستانی که کارهای پایان نامه ایی و مقالات آنها بر اساس مدلهای Threshold VAR و Threshold PANEL می باشد می توانند به صورت توافقی کارهای خود را به ما برون سپاری نمایند. از سوی دیگر می توان بر اساس نتایج حاصل از مدل VAR به پیش بینی به صورت ایستا و پویا پرداخت که این موضوع نیز می تواند بر ارزش علمی کار بیفزاید.

shanhapkins@yahoo.com