دوستانی که در زمینه های مرتبط با حسابداری، مدیریت مالی و یا اقتصاد بورس فعالیت می کنند با مدلهای رگرسیونی فاما- مکبث آشنا هستند. این مدلها را می توان در غالب رگرسیونهای سری زمانی یا داده های تابلویی تعریف کرد و تخمینها را انجام داد. دوستانی که کارهای تحقیقاتی آنها در این حیطه می باشد می توانند کارهای خود را به صورت توافقی به ما برون سپاری نمایند و از خدمات مشاوره ایی ما استفاده نمایند.

shanhapkins@yahoo.com