گستره رگرسیونهای کاربردی در علوم مختلف بدانجا رسیده است که یادگیری تمام تکنیکها برای دانشجویان حتی اساتید بنام نیز غیر ممکن شده است. گروه آماری و اقتصادسنجی ما متشکل از چندین نفر می باشد که هر کدام از دوستان در زمینه های گوناگونی از آمار کاربردی فعالیت داشته اند و جمع تواناییهای دوستان تیم ما بدان صورت می باشد که اکثر تکنیکهای اماری و سنجی قابل براورد شده است. دوستانی که کارهای مقاله ایی و پایان نامه ایی آنها بر اساس روشهای زیر می باشد می توانند با قیمت توافقی کارهای خود را به ما برون سپاری نمایند.

 

Principal Component Analysis

Principal Component Factoring

Rotation

Factor Scores

Principal Factoring

Maximum-Likelihood Factoring

Cluster Analysis

Measurement and Structural Equation Models

 

Survival-Time Data

Count-Time Data

Kaplan–Meier Survivor Functions

Cox Proportional Hazard Models

Exponential and Weibull Regression

Poisson Regression

Generalized Linear Models

shanhapkins@yahoo.com