برآورد شاخصها و منحنی هابرای تجزیه و تحلیل فقر، نابرابری، رفاه اجتماعی و حقوق صاحبان سهام.

برآورد تفاوت در آمارهای مربوط به فقر، نابرابری و....

برآورد خطاهای استاندارد و فواصل اعتماد با در نظر گرفتن ویژگیهای کامل از طرح های بررسی.

توانایی محاسبه تجزیه و تحلیلهای توزیعی در حضور بیش از یک پایگاه داده.

توانایی محاسبه شاخص های جینی- سن- تایل- اتکینسون و...

shanhapkins@yahoo.com