ارائه خدمات مشاوره ای و انجام دادن تخمینهای مرتبط با رگرسیونهای داده های تابلویی-تحلیل مرزی تصادفی و تحلیل پوششی داده ها-مدل های موهومی گسسته(لوجیت-پروبیت-توبیت-بای پروبیت............)-سری زمانی-مباحث مالی با استفاده از نرم افزارهای stata-eviews-limdep-nlogit-spss