رویکرد اقتصادسنجی

محاسبه مقدار کارایی واحدهای مورد مطالعه

مشخص نمودن مقدار و علامت ضرایب ورودیهای مختلف

به کارگیری شکل های توزیعی مختلف برای جزء ناکارایی

ثابت یا متغیر فرض نمودن جزء ناکارایی در طی زمان برای مطالعات طولی

امکان بررسی همزمان اثر متغیرهای گوناگون بر روی کارایی و ناکارایی واحدهای مختلف

امکان محاسبه نوع بازدهی نسبت به مقیاس

امکان محاسبه اثرات جانشینی بین ورودیهای مختلف واحدها