Multidimensional Inequality and Multidimensional Poverty

محققانی که در زمینه های مرتبط با فقر و ناعدالتی کار تحقیقاتی، مقاله یا پایان نامه دارند به خوبی مطلع هستند که اندازه گیری تنها 1 بعد از فقر یا بی عدالتی بسیاری از جنبه های ناپیدای این پدیده ها را نشان نمی دهد. اگر بتوان پدیده فقر یا بی عدالتی را در سطح خانوار یا دیگر واحدهای مطالعاتی در چند بعد مورد به صورت همزمان مورد اندازه گیری قرار داد نتایج قابلیت اتکاء بیشتری دارند و اینکه واحد مطالعاتی از چندین بعد مورد بررسی قرار گرفته است. دوستانی که  زمینه فقر و بی عدالتی چندبعدی نیاز به انجام کارهای تخمین و تفسیر دارند می توانند کارهای خود را با قیمت توافقی به ما برون سپاری نمایند.

shanhapkins@yahoo.com

/ 0 نظر / 25 بازدید