بهترین کتابهای موجود برای مطالعه داده های پانل

1.مطالعه فصل آخر کتاب اقتصادسنجی پایه اقای گجراتی

2.مطالعه فصول مربوط به داده های زمانی-مقطعی و داده های پانل کتاب مروری یر اقتصادسنجی آقای ولدریج

3.فصل مربوط به پانل کتاب آقای گرین

4.کتاب اقتصادسنجی داده های مقطعی و پانل آقای ولدریج

5.کتاب اقتصادسنجی داده های تابلویی آقای هشیاو

6.بهترین رفرنس برای مطالعه نیز کتاب اقتصادسنجی داده های تابلویی اقای بالتاجی می باشد.

/ 1 نظر / 96 بازدید
فرشته

سلام مهربون به روزم ومنتظر حضورت باشد که نظرت اندیشه ام را بارور کند