ازمون هاسمن برای انتخاب بین اثرات تصادفی و اثرات ثابت در مطالعات پانل

ازمون هاسمن یکی از ازمونهای اصلی در مطالعات پانل می باشد.و می توان گفت که دومین ازمون بعد از ازمون poolability test می باشد.به صورتی که اگر در ازمون poolability  تشخیص داده شود که می توان برای تمام مقاطع یا زمانهای شامل در مطالعه عرض از مبداء های جداگانه در نظر گرفت، یعنی الگوی اثرات ثابت گروهی یا زمانی،محقق باید به تخمین اثرات تصادفی گروهی یا زمانی نیز مبادرت ورزد و سپس با استفاده از ازمون هاسمن به بحث انتخاب بین الگوی اثرات ثابت و اثرات تصادفی بپردازد. فرض اصلی در الگوی اثرات ثابت این است که جزء خطا می تواند با متغیرهای توضیحی همبسته باشد البته با جزء خطای ثابت در زمان یعنیtime invarying،مثلا جنسیت فرد در طی زمان تغییر نمی کند یا رنگ پوست شخص ، اما در الگوی اثرات تصادفی فرض می شود که همبستگی بین جزء خطاء با متغیرهای توضیحی وجود ندارد.ازمون هاسمن از معیار کای-دو استفاده می کند در صورتی که احتمال اماره ازمون بیش از 0.1 باشد در سطح معنی داری 90 درصد می توانیم اثرات تصادفی را به اثرات ثابت ترجیح دهیم در غیر این صورت اثرات ثابت انتخاب می شود.

 

موفق باشید

/ 1 نظر / 495 بازدید
سحر

سلام.ممنونم استفاده کردم