آزمون هم انباشتگی گرگوری هانسن

در داده های سری زمانی اولین قدم جهت آنالیز و بررسی داده ها انجام آزمونهای ریشه واحد و نمودارهای هم بستگی می باشد. داده های سری زمانی بسته به تغییرات اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور و  جامعه جهانی از خود واکنش های متفاوتی نشان می دهند و ممکن است دچار شکست یا شکست های ساختاری شوند. آزمونهای ریشه واحد معمول از قبیل دیکی فولر تعمیم یافته یا فیلیپس پرون توانایی لحاط شکستهای ساختاری را ندارند. در این موارد ازمونهایی همچون زیووت اندریوز قابلیت کاربرد دارند. اگر وجود شکست ساختاری به همراه ایستایی در تفاضل مرتبه اول یا در سطح متغیر اثبات شد دیگر استفاده از آزمونهای هم انباشتگی معمول انگل گرانجر دو مرحله ایی یا الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی مناسب نمی باشد. در این قبیل موارد باید از ازمون هم انباشتگی گرگوری هانسن استفاده نمود که امکان آزمون هم انباشتگی را با وجود یک شکست ساختاری دارا می باشد. دوستانی که نیازمند استفاده از این آزمونهای ریشه واحد و هم انباشتگی هستند می توانند با مدیر وبلاگ تماس برقرار نمایند.

shanhapkins@yahoo.com

/ 0 نظر / 101 بازدید