معرفی داده های اقتصاد سنجی پانل های کوتاه و بلند

زمانی که مطالعات ما دارای دو بعد زمان و مکان باشد به طور مثال ارزیابی عوامل موثر بر روی رشد درامد ناخالص داخلی در nکشور در طی دوره زمانی tساله،مطالعات پانل نامیده می شود.حال نکته ای که حائز اهمیت است این می باشد که  چگونه با این داده ها برخورد شود؟ اگر n>t  باشد نوع داده های ما به short panel معروف است که در اینجا تخمینها بیشتر بر روی الگوی شایع اثرات ثابت و تصادفی می چرخد ولی اگر n<t  باشد نوع داده های ما به  long panel  معروف است که در این نوع داده ها نقش اثرات زمانی بسیار پررنگ می باشد و باید به بحث های panel unit root test و panel cointegration test پرداخته شود.در اکثر کتابهای مرجع عنوان می شود که اگر دوره زمانی مطالعه بیش از 15 سال باشد این تستها جزء موارد اصلی مطالعه باید لحاظ شوند.خوشبختانه نرم افزارهای eviews -stata-limdep-sas  و... دارای چنین تواناییهایی هستند که بتوانند اینگونه تخمینها را انجام دهند.

/ 0 نظر / 29 بازدید