خدمات مشاوره ای در مقالات و پایان نامه های دانشجویان رشته های علوم پزشکی

 1. بررسی انواع همبستگی بین متغییرها
 2. آنالیز واریانس یک طرفه
 3. آنالیز واریانس دو طرفه
 4. بررسی انواع اختلاف میانگین
 5. رگرسیون خطی و بررسی فروض مرتبط با آن
 6. رگرسیون لجستیک و فروض آن
 7. آنالیز رگرسیون های مرتبط با بقاء
 8. رتبه بندی عملکرد واحدهای بهداشتی و درمانی (بیمارستانها- مراکز بهداشتی)
 9. اندازه گیری کارایی واحدهای بهداشتی و درمانی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها
 10. اندازه گیری کارایی واحدهای بهداشتی و درمانی با استفاده از تکنیک تحلیل مرزی تصادفی
 11. اندازه گیری ضریب جینی برای توزیع عادلانه منابع (نیروی انسانی و تجهیزات...)
 12. منحنی لورنز
 13. شاخص های مرتبط با مشارکت مالی عادلانه خانوارها (out of pocket- FFCI- CATASTROPHIC HEALTH CARE EXPENDITURES)
 14. آنالیز داده های طولی (Longitudinal data)
 15. ....
/ 0 نظر / 18 بازدید