Bayesian Model Averagingتخمین و تفسیر با رویکرد:

محققین و دانشجویانی که در زمینه تحقیقاتی و مطالعاتی خود نیازمند بکارگیری رویکرد بیزین (Bayesian model averaging) در رگرسیونهای خطی هستند می توانند مراحل تخمین و تفسیر خروجیهای کار خود را به ما بسپارند.

امکان بکارگیری سه شکل توزیعی prior ها:

Binominal

Binominal-beta

Uniform

انتخاب مدل بهینه از بین شکلهای توزیعی بکارگرفته شده با استفاده از آماره های:

Benchmark prior

 Unit Information Prior (g-UIP)

Risk Inflation Criterion (g-RIC)

 Hannan and Quinn prior (g-HQP)

انجام jointness analysis

و ..................

shanhapkins@yahoo.com

/ 0 نظر / 51 بازدید