مقایسه تکنیک های تحلیل پوششی داده ها (DEA) و تحلیل مرزی تصادفی (SFA):

 

روش تحلیل مرزی تصادفی بر مبنای مدل های اقتصادسنجی و تئوریهای اقتصاد خرد بنا شده است.در این روش با استفاده از داده های جمع آوری شده و برقراری فروضی خاص، کارایی واحدها اندازه گیری می شود.از برتری مدلهای مرزی تصادفی نسبت به مدلهای معمولی اقتصاد سنجی در این است که در برازش تابع، نقاط متوسط را در نظر نمی گیرد بلکه نقاط مرزی و سرحد را لحاظ می کند.روش تحلیل فراگیر داده ها نیز مبتنی بر یک سری بهینه سازی با استفاده از برنامه ریزی خطی می باشد که به آن روش ناپارامتریک نیز گفته می شود.در این روش منحنی کارا از یک سری نقاط که به وسیله برنامه ریزی خطی تعین می شود، ایجاد می گردد.روش برنامه ریزی خطی، بعد از یکسری بهینه سازی مشخص می کند که آیا واحدهای تصمیم ساز روی خط کارایی قرار گرفته است یا خارج از آن قرار گرفته است.این دو روش در اصل بعنوان مکمل یکدیگر عمل می نمایند.اگر این روشها در کنار یکدیگر مورد استفاده قرار گیرند یقینا از درجه اعتماد بالایی برخوردار خواهند بود و می توانند مدل مناسبی را برای افزایش کارایی واحدها ارائه دهند.

                                                                             

استفاده تحلیل پوششی داده ها از روش برنامه ریزی خطی

استفاده تحلیل مرزی تصادفی از تکنیک های اقتصادسنجی

روش ناپامتریک

روش پارامتریک

قابلیت ارزیابی کارایی بر مبنای تکنیک های چند محصولی-چند ورودی ای

ارزیابی کارایی بر مبنای  تکنیک تک محصولی( تابع تولید)-چند محصولی (تابع هزینه-در صورت وجود اطلاعات قیمتی)

اندازه گیری کارایی فنی خالص-کارایی مدیریتی-کارایی مقیاس-کارایی تخصیصی در صورت وجود اطلاعات قیمتی

اندازه گیری کارایی فنی-کارایی تخصیصی-تغیرات تکنولوژیکی در مطالعات پانل ،زمانی که سری زمانی مطالعه طولانی باشد.

در صورت وجود اطلاعات ورودی و خروجی ها بدون اطلاعات قیمتی، برای چند سال،ارزیابی بهره وری بر مبنای شاخص مالم کوئیست (تغییرات کارایی مقیاس ،کارایی مدیریتی،کارایی فنی خالص و شاخص بهره وری کل)

در صورت وجود اطلاعات برای چند سال،ارزیابی کارایی بر مبنای اطلاعات پانل با فروض ثابت یا متغیر بودن اثرات ناکارایی

لازم نبودن برقراری فروضی در ارتباط با شکل تابع تولید و..

برقراری فروضی در ارتباط با شکل تابع تولید و هزینه-همچنین برقراری فروضی درباره اثرات ناکارایی

 بر اساس تواناییهای نرم افزار مورد استفاده طبقه بندی ورودیها و خروجی ها به قابل کنترل یا غیر قابل کنترل،مطلوب یا غیر قابل مطلوب بودن

ارزیابی اثرات متغیرهای توضیحی برای بیان وجود دلایل متفاوت بودن کارایی واحدهای تولیدی در قالب متغیرهای دامی

هدف گذاری برای ورودی ها و خروجی ها-تعیین انباره های نامطلوب در مورد ورودی ها و خروجی ها-رتبه بندی عملکرد واحدهای تولیدی-مشخص کردن واحدهای  تولیدی مرجع-مشخص کردن بنگاههای الگو برای بنگاههای ناکارا

رتبه بندی عملکرد-انجام ازمون فرض در ارتباط با شکل تابع تولید و فروض برقرار در مورد اثرات عدم کارایی .....

انتخاب ساختار بر اساس ورودی محور یا خروجی محور بودن

مشخص شدن علامت اثر متغیرها بر روی ستانده

برقراری فروضی در ارتباط با بازدهی ثابت،متغیر،غیرکاهنده و یا غیر فزاینده در ارتباط با مقیاس  تولید با توجه به ماهیت صنعت مورد مطالعه

مشخص کردن نوع بازدهی نسبت به مقیاس-بدست اوردن کشش های جانشینی ورودی ها....

این جدول به صورت بسیار خلاصه به مقایسه تواناییهای دو روش می پردازد و هریک از موارد ذکر شده را می توان در چندین مورد دیگر نیز بسط داد.

 

/ 0 نظر / 205 بازدید