ویژگیهای روش تحلیل پوششی داده ها:

رتبه بندی عملکرد واحدهای همگن در امور مختلف تولیدی، صنعتی، خدماتی، بهداشتی درمانی و ...

بدست آوردن مقدار کارایی واحدهای مورد سنجش و مشخص نمودن واحدهای کارا و ناکارا

روشی مناسب برای محاسبه کارایی و بهره وری واحدهایی که چند ستانده ایی و چند نهاده ایی هستند

بدست آوردن نوع بازدهی نسبت به مقیاس واحدهای مورد سنجش

محاسبه کاراییهای فنی، مدیریتی و مقیاس واحدهای مورد مطالعه

مشخص نمودن میزان انباره های نامطلوب ورودیهای واحدهای مختلف مورد سنجش

مشخص نمودن واحدهای الگو برای واحدهای ناکارا جهت بهبود وضعیت موجود و الگوبرداری از برنامه ریزی آنها

تعیین اهداف برای واحدهای مورد نظر برای سال یا دوره بعد با کمک تجربه مدیران واحدها

کمک به ارتقاء برنامه ریزی نیروی انسانی و راهنمایی جهت انتقال منابع بین واحدهای تحت مدیریت یک مجموعه

امکان محاسبه کارایی واحدها با لحاظ ورودیها و خروجیهای نامطلوب و همچنین غیرقابل کنترل

امکان محاسبه کارایی سود، هزینه و درآمد در صورت وجود اطلاعات قیمتی

امکان وجود محاسبه اثرات تجربه، جنسیت، سطح تحصیلات، نوع رشته تحصیلی مدیران واحدها بر روی کارایی واحدها

امکان محاسبه بهره وری واحدهای مورد نظر در صورت وجود اطلاعات طولی از این واحدها

قابلیت بکارگیری این روش در بیمارستانها، بانک ها، مراکز دانشگاهی، آموزش و پرورش، صنعت و .....

امکان لحاظ شاخص های کیفی در مطالعه در قالب اعداد کمی با استفاده از کارهای پرسشنامه ای همچون استفاده از طیف لیکرت

/ 1 نظر / 95 بازدید