تخمین مدل های رگرسیونی (FAVAR) (Factor Augmented Vector Autoregressive)

 

روش خودرگرسیون برداری به طور گسترده ایی در اقتصادسنجی سری های زمانی مورد استفاده قرار می گیرند. به لحاظ گرایشهای اقتصادی این مدلها در مطالعات سیاستهای پولی و مالی اهمیت فراوانی دارند. یا در مواردی که برای ارزیابی وجود رابطه علی بین دو متغیر که مبنای تئوریک اقتصادی برای آن وجود ندارد می توان از این مدلها استفاده نمود. اما یکی از نقاط ضعف این مدلها این است که درآن تنها دو متغیر مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد. برای برطرف نمودن این نقطه ضعف محققین مدلهای FAVAR را گسترش داده اند که در آن امکان به کار گیری بیش از 2 متغیر  در معادله خودرگرسیون برداری وجود دارد. در این مدلها از ترکیب روشهای آنالیز اجزا اولیه  (PAC) و خودرگرسیون برداری معمول (VAR) استفاده می شود. دوستان و محققینی که در زمینه کار تحقیقاتی یا مقالات خود نیازمند استفاده از این روش هستند می توانند با قیمت توافقی کار خود را به ما برون سپاری نمایند.

shanhapkins@yahoo.com

/ 0 نظر / 134 بازدید