نرم افزارهای اقتصادسنجی و اماری اضافه شده به ارشیو وبلاگ

JMULTI:برای رویه های سری زمانی و مباحث مالی

WINRATS PRO 7.1:برای انجام اکثر رویه های سری زمانی-پانل دیتا-متغیرهای موهومی-مباحث مالی و ....

NCSS:  برای انجام اکثر رویه های شایع در علوم اجتماعی-روانشناسی-بهداشت و درمان شامل رگرسیون خطی-سری زمانی-متغیرهای موهومی مثل لوجیت و پروبیت

PORTABLE MATLAB 2011: نرم افزاری بسیار کاربردی بر اساس زبان ماتریسی برای مثال  انجام رویه های منطق فازی،مباحث اقتصادسنجی و  اماری.....

/ 0 نظر / 30 بازدید