تحلیل پوششی داده ها با رویکرد پنجره ایی window DEA

 

رویکرد تحلیل پوششی داده ها به عنوان یکی از روشهای برنامه ریزی خطی به طور گسترده ایی جهت ارزیابی کارایی و رتبه بندی واحدهای گوناگون تولیدی و صنعتی بکار گرفته می شود. مطالعات اولیه این روش توسط چارنز، کوپر و رودرس پایه گذاری شد. در این روش واحدها به صورت مقطعی در طی یک سال مورد مطالعه و رتبه بندی قرار می گیرند و مقایسه تنها برای واحدهای آن مطالعه در آن سال اعتبار و ارزش علمی دارد و حتی نمی توان مقدار کارایی بنگاهی مشخص را با مقدار کارایی آن در دوره های بعد یا گذشته مقایسه نمود. جهت برطرف کردن این مشکل محققین روش تحلیل پوششی داده های پنجره ایی را گسترش دادند که در آن کارایی هر واحد به صورت پویا و در طی زمان مورد مطالعه قرار می گیرد. در این روش می توان روند زمانی واحد های مورد مطالعه را بدست آورد و جهت بهبود وضعیت موجود برنامه ریزیهای لازم را انجام داد. دوستان و دانشجویان عزیزی که نیازمند استفاده از این روشها می باشند می توان با قیمت توافقی کار خود را به ما برون سپاری نمایند.

shanhapkins@yahoo.com

/ 0 نظر / 119 بازدید