# اقتصادسنجی

آموزش روشهای آماری و اقتصادسنجی با استفاده از نرم افزار کاربردی Microfit

تحلیل رگرسیون خطی تخمین های بازگشتی رگرسیونهای غلتان مدل رگرسیونهای غیر خطی روش های هم انباشتگی انگل گرنجر و حداقل مربعات اصلاح شده روش خود ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 48 بازدید