داد ه های تابلویی برای انتخاب های رتبه بندی شده ( ordered choice )

دانش داده های تابلویی هر روز گسترده تر می شود و امکان بکارگیری آنها برای  مطالعات گوناگونی وجود دارد. زمانی که داده های متغیر وابسته به صورت گسسته و رتبه بندی شده در صورت نبودن صفر واقعی باشد باید از روشهای مربوط به رگرسیونهایordinal  استفاده نمود. اگر این شرایط برای داده های تابلویی برقرار باشد محقق می تواند از روشهای زیر استفاده نماید:

Fixed Effects Ordered Choice Models

Random Effects Ordered Choice Models

Random Parameters

Random Thresholds Ordered Choice Models

Random Parameters HOPIT Model

Latent Class Ordered Choice Models

 

دوستان و محققان عزیز می توانند کارهای مطالعاتی خود را در این زمینه به ما برون سپاری نمایند.

shanhapkins@yahoo.com

/ 0 نظر / 33 بازدید