تخمین مدلهای SVAR بر اساس رویکردهای کلاسیک و رویکرد بیزین

دانشجویان و محققینی که در کارهای تحقیقاتی، مقالات و پایان نامه های خود نیازمند استفاده از مدلهای خودرگرسیون برداری ساختاری هستند می توانند کارهای خود را در زمینه تخمین با رویکردهای کلاسیک و بیزین به ما برون سپاری نمایند.

shanhapkins@yahoo.com

/ 0 نظر / 36 بازدید