لیست قیمت نرم افزارهای اماری و اقتصادی موجود

نام نرم افزار

قیمت

نام نرم افزار

قیمت

Epi info

5

Sas 9.2

15

Limdep 8

10

Eviews 7.1

10

Nlogit 9

15

Stata 11.2

10

Spss 19

5

Winrats 6.0.0.1

10

S plus

10

Statistica 7

10

Portable jmp 8

10

Lisrel 8.8

15

Portable genstat 12

5

Camfar 3(only for xp)

15

Auto box

5

Ems 1.3

5

Easy reg

5

Stat transfer 7.02

5

Med calc 10 portable

5

Systat 11

5

Microfit 4

2

Winqsb 2

3

draco

3

Apetch gauss 10

10

xlstat

3

Dad

5

Frontier 4.1

2

Gretl  1.9.5

3

Win4deap

2

R 13

2

Matrixer 5.1

3

OXmetrics 6.1

15

draco

3

Lingo 11

10

factor

2

Gams

10

DEA(نصب بر روی اکسل)

5

Matlab 7

7

DEA solver(limited version)

3

Eviews 6

7.5

Oxmetrics 5

10

Stata 10

7.5

Adept

5

Lisrel 8.54

7.5

ufpf

3

Winbugs 1.4

5

tfpif

1

DPIN

1

 

/ 0 نظر / 93 بازدید